Konrad to pała,
Skalim to ziom,
Konrad se lezy boli go srom
- Kuben