Leży pizda... to tudson sorry...
- Piotr "Izak" Skorywrski